Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na www.PM-pneuservis.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel obchodu:

Petr Matějka
Stehlíkova 930/18
Praha 6 - Suchdol
165 00

IČO 16107551
DIČ CZ6004280381


Práva a povinnosti prodávajícího:

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího. 
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího:

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Objednávka:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu a na stránkách  na www.pm-pneuservis.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující  prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Dodací podmínky:

DPD balík - rozvážka v pracovní dobu do dvou dnů.
Osobní odběr - možný po telefonické dohodě.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky prodávající kontaktuje kupujícího a navrhne řešení. 
Ceny jsou smluvní.

Dodací lhůta činí 3 pracovní dny na zboží skladem a 1 týden na zboží, které není na skladě. Obvykle dříve.
Dodací lhůta začíná platit od objednání prostřednictvím e-shopu nebo po telefonické objednávce.

Platební podmínky:

Dobírka – platí se přepravci v okamžiku předání zboží. Cena kompletní dobírky, zboží a dopravy u jednoho balíku se rozumí do 2ks pneumatik je 450 Kč včetně DPH. Při větším počtu pneumatik platí zákazník dopravu vícekrát. Celá kola na os.auta s disky neposíláme !

Hotově – při osobním odběru,jen po telefonické domluvě, na adrese: PM- Pneuservis,Mikoláše Alše , Horoměřice 25262


Reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem na www.pm-pneuservis.cz a právním řádem platným v ČR. 
Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese matejka.petr@email.cz
Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu.

Reklamační řád:

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v pm-pneuservis na

www.pm-pneuservis.cz

Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

1. Na e-mailovou adresu provozovatele. 
2. Osobním doručením, po telefonické dohodě.

Kupující je povinen uvést:

Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu).
Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list).

Povinnosti prodávajícího 
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží posíláme eltronicky fakturu na uvedený e-mail,  faktura zároveň slouží jako dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. 
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) elektronickou formou zprávu adresovanou na: matejka.petr@email.cz Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky:

Délka záruky je na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení. 
Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dle telefonické dohody. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), 
- neodbornou instalací nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
- zboží bylo poškozeno živly, 
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, 
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.4.2013
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Převzetí zboží

Příjemce zásilky je povinen při příjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem.Příjemce zboží má povinnost překontrolovat,  je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ( na www.pm-pneuservis.cz ), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu eshopu  na
www.pm-pneuservis.cz. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Bezpečnost a ochrana informací:

Ochrana osobních dat:

Nákupem  v internetovém obchodě pm-pneuservis.cz poskytujete některé z  následujících osobních údajů jeho provozovateli, kterým je společnost Petr Matějka, Stehlíkova 930/18,Praha 6 -Suchdol 165 00  (dále jen správce).

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • doručovací a fakturační  adresu
 • IČO a DIČ

Stejné údaje poskytujete i v případě registrace v internetovém obchodě. Z hlediska zpracování osobních údajů jsou případy nákupu s registrací nebo bez ní obdobné.

Jméno, příjmení, název společnosti, doručovací adresu a telefonní číslo využívá  správce výhradně za účelem doručení objednaného zboží. Fakturační adresu, název společnosti, IČ a DIČ pak za účelem vystavení daňového dokladu k dokončenému nákupu. E-mail je využíván pro účely  vytvoření uživatelského účtu při registraci a pro identifikaci uživatele při přihlašování na účet (emailová adresa slouží jako uživatelské jméno).

Správce uchovává výše uvedené osobní údaje po dobu 10 let. Poté budou vymazány.

Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci správce a dodavateli softwarových služeb, kteří jsou ve smluvním vztahu se správcem ve smyslu §6 zákona o ochraně osobních údajů, a jsou vázáni mlčenlivostí. Stejný smluvní typ vztahu bude mezi správcem také s možnými budoucími dodavateli softwaru a aplikací, kterých se zpracování osobních údajů může týkat.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vyžádat si informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • údaje si pomocí uživatelského rozhraní aktualizovat nebo smazat,
 • vyžádat si smazání nebo akutalizaci těchto osobních údajů zasláním emailu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JAK NAKLÁDÁME SE SOUBORY COOKIES?

Na e-shopu pm- dunlop.cz zaznamenáváme IP adresy uživatelů, dobu pobytu na stránkách e-shopu a adresu, ze které uživatelé na e-shop přistupují. Tyto informace využíváme ke zkvalitnění našich služeb.

Pokud bychom chtěli cookies využít pro cílení reklamy nebo je poskytovat třetím stranám, udělali bychom to pouze na základě souhlasu uživatele.

Stránky našeho e-shopu lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Pokud poskytnete svůj email za účelem odběru newsletteru (buď společně s dalšímí údaji při nákupu či registraci), bude email využíván také pro realizaci této služby. V rámci newsletteru budou zasílány pouze informace relevantní zboží a nákupu na dobrepneu.c

Všechna data obsahující osobní údaje jsou zpracovány v zemích Evropské unie, které se řídí stejným rozhodnutím Evropské komise o jejich zpracování a ochraně (GDPR).

V průběhu doby, po kterou správce zpracovává osobní údaje, vyhodnocuje software na základě informací o aktivitě uživatelů jejich „profil“, který dále slouží ke zkvalitnění a zpřesnění služeb každému uživateli.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

„V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15                                                                                                              V Praze 1.1.2019
120 00 Praha 2

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Matějka
Mikoláše Alše 639
Horoměřice, 252 62
+420 777 136 386
+420 602 386 136

OTEVÍRACÍ DOBA:

PO.- ČT. 9hod - 18hod.

PÁ. -      9hod. - 16hod.

SO. - ZAVŘENO

 


 

qr

E-mail: pmpneuservis@email.czNaše novinky
1. 4. 2024 Je po Velikonocích a teploty jsou vysoko na nulou C Více ›
1. 3. 2024 Jaro se nezadržitelně blíží a přichází také čas myslet na přezutí ze zimních pneumatik na letní. Více ›
22. 2. 2019 Náš pneuservis využívá k práci s vašimi pneumatikami stroje špičkové technologie značky John Bean. Více ›
14. 10. 2021 Vyčistili jsme značně znečištěné vozidlo z venku i uvnitř pomocí NANO technologie. Více ›
Zobrazit všechny novinky >